Tôi đã ngừng giải thích bản thân mình ...

Tôi đã ngừng giải thích bản thân mình ...