Nếu bạn có khả năng làm cho ai đó hạnh phúc, hãy làm điều đó.

Nếu bạn có khả năng làm cho ai đó hạnh phúc, hãy làm điều đó.