Một người tốt với bạn, nhưng ...

Một người tốt với bạn, nhưng ...