Đừng bao giờ ngừng làm những điều nhỏ nhặt cho người khác!

Đừng bao giờ ngừng làm những điều nhỏ nhặt cho người khác!