Có gì sai trong bức tranh này?

Có gì sai trong bức tranh này?