Bạn có thể giải quyết điều này?

Bạn có thể giải quyết điều này?